0

نام کشاورز


پروانه بهره برداری جهاد کشاورزی
در حالت کلی پروانه بهره برداری به موافقت نامه ای گفته می شود که در خصوص بهره برداری از واحد های تولیدی ، صنعتی کشاورزی،کارگاهی ،مونتاژی و..... صادر می گردد و معمولا از سوی ارگان ها و مراجع ذیصلاح خاص صادر می گردد. پروانه بهره برداری جهاد کشاورزی پروانه ای می باشد که پس از صدور جواز تاسیس جهاد کشاورزی صادر می گردد. برای آنکه یک پروانه بهره برداری جهاد کشاورزی صادر گردد.
لیست پروانه های ثبت شده برای نعمت طاهری
شغل: زراعت کار برنج(برنج کار)
لیست پروانه های به همراه قطعه زمین نعمت طاهری
پروانه زراعت کار برنج(برنج کار) شامل قطعات زیر می باشد :
دیدگاهی برای بهره بردار ثبت نشده است