Daniel Adams
عیسی فلاح زاده کمیشانی

پروانه بهره برداری جهاد کشاورزی
در حالت کلی پروانه بهره برداری به موافقت نامه ای گفته می شود که در خصوص بهره برداری از واحد های تولیدی ، صنعتی کشاورزی،کارگاهی ،مونتاژی و..... صادر می گردد و معمولا از سوی ارگان ها و مراجع ذیصلاح خاص صادر می گردد. پروانه بهره برداری جهاد کشاورزی پروانه ای می باشد که پس از صدور جواز تاسیس جهاد کشاورزی صادر می گردد. برای آنکه یک پروانه بهره برداری جهاد کشاورزی صادر گردد.
لیست پروانه های ثبت شده برای عیسی فلاح زاده کمیشانی
لیست پروانه های به همراه قطعه زمین عیسی فلاح زاده کمیشانی
دیدگاهی برای بهره بردار ثبت نشده است